Bestelling af te halen in 300+ winkels

Gratis verzending vanaf 35.-

Voor 21u besteld, binnen 2 dagen in huis*

MagazineFolderKlantenservice

Voel je goed

Winkels
Aanbiedingen
300+ Winkels
Blog
HG Tegel vlekverwijderaar 500 milliliter
image
image
image
HG Tegel vlekverwijderaar 500 milliliter
10
.
59
  • Bestelling af te halen in 300+ winkels

  • Gratis verzending vanaf 35.-

  • Voor 21u besteld, binnen 2 dagen in huis*

Gegevens

HG Tegel vlekverwijderaar 500 milliliter

HG Tegel vlekverwijderaar

De HG tegel vlekverwijderaar is speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van vet- en olievlekken uit tegels. Daarnaast is dit product echter ook geschikt voor het verwijderen van resten van epoxyvoegen.

samenstelling
Bevat o.a.: Aromatische koolwaterstoffen >30% Niet ionogene oppevlakteactieve stoffen 5-15% Anionogene oppervlakteactieve stoffen, fosfaten <5% Conserveringsmiddelen: 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol

Gebruik
Volg onderstaande stappen voor het correct gebruik van HG tegel vlekverwijderaar (product 21). Voor het verwijderen van vlekken: 1. HG tegel vlekverwijderaar goed schudden en op de te behandelen plekken gieten. Bij zware vervuiling kan dit product onverdund worden toegepast, bij geringe vervuiling HG tegel vlekverwijderaar tot max. 1:5 verdunnen met (bij voorkeur) warm water. 2. Schrobben met luiwagen of borstel en gedurende 5 tot 10 minuten laten inwerken. 3. Aansluitend met veel water naspoelen. Voor het verwijderen van resten van epoxyvoegen: 1. HG tegel vlekverwijderaar goed schudden voor gebruik en puur toepassen. 2. Even schrobben, aansluitend circa 20 minuten laten inwerken en opnieuw schrobben. 3. Vervolgens met veel water naspoelen.

Waarschuwingen
Fles rechtop vervoeren en bewaren. Indien vloeren voorzien zijn van een beschermlaag kan HG tegel vlekverwijderaar deze beschermlaag ook verwijderen. Na behandeling met HG tegel vlekverwijderaar (plaatselijk) een nieuwe beschermlaag aanbrengen. Vermijd spatten op geverfde of gelakte oppervlakken. Gemorste vloeistof direct met veel water verwijderen. Tijdens het gebruik van dit product goed ventileren. H318- Veroorzaakt ernstig oogletsel. H304- Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H336- Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H411- Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. P101- Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102- Buiten het bereik van kinderen houden. P261- Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. P271- Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P280- Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P301+P310- NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P305+P351+P338- BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P331- GEEN braken opwekken. P501- Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. Bevat: Solvent naphtha (petroleum), light aromatic, EINECS: 265-199-0, Alkyl monoethanolamide ethoxylate EINECS: 607-851-2.

Fabrikant
HG International B.V., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere

Anderen kochten ook

Alle producten