Bestelling af te halen in 300+ winkels

Gratis verzending vanaf 35.-

Voor 21u besteld, binnen 2 dagen in huis*

MagazineFolderKlantenservice

Voel je goed

Winkels
Aanbiedingen
300+ Winkels
Blog
HG Olievlekken reiniger 500 milliliter
image
image
image
HG Olievlekken reiniger 500 milliliter
9
.
69
  • Bestelling af te halen in 300+ winkels

  • Gratis verzending vanaf 35.-

  • Voor 21u besteld, binnen 2 dagen in huis*

Gegevens

HG Olievlekken reiniger 500 milliliter

HG Olievlekken reiniger

HG olievlekkenreiniger verwijdert olie, vet en smeer van diverse ondergronden zoals beton, cement, baksteen, grindtegels, sierklinkers, plavuizen enz. HG olievlekkenreiniger is zeer geschikt voor het reinigen van opritten, garagevloeren e.d. Dankzij dit product is olievlekken verwijderen is nog nooit zo makkelijk geweest!

samenstelling
Bevat o.a.: Aromatische koolwaterstoffen >30% niet ionogene oppervlakteactieve stoffen 5-15% anionogene oppervlakteactieve stoffen, fosfaten <5% conserveringsmiddelen: 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol

Gebruik
Olievlekken verwijderen uit de garagevloer of oprit? Volg onderstaande stappen voor een juist gebruik van HG olievlekkenreiniger 1. Schud HG olievlekkenreiniger goed en giet het vervolgens onverdund op het te behandelen oppervlak. 2. Bij matige vervuiling tot maximaal 1:5 verdunnen met bij voorkeur warm water. 3. Even opschrobben en gedurende 5 tot 10 minuten laten inwerken. Spoel het vervolgens af met veel water.

Waarschuwingen
Fles rechtop vervoeren en bewaren. GEVAAR H318- Veroorzaakt ernstig oogletsel. H304- Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H335- Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H336- Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H411- Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. P101- Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102- Buiten het bereik van kinderen houden. P261- Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. P271- Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P280- Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P301+P310- NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P305+P351+P338- BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P331- GEEN braken opwekken. P501- Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. Bevat: Oplosmiddelnafta (aardolie), lichte aromatische EINECS: 265-199-0, Alkyl monoethanolamide ethoxylate EINECS: 607-851-2.

Fabrikant
HG International B.V., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere

Anderen kochten ook

Alle producten