Bestelling af te halen in 300+ winkels

Gratis verzending vanaf 35.-

Voor 21u besteld, binnen 2 dagen in huis*

MagazineFolderKlantenservice

Voel je goed

Winkels
Aanbiedingen
300+ Winkels
Blog
Zoeken...
Diversen Dikbleek 1 liter
image
image
image
Diversen Dikbleek 1 liter
2
.
24
  • Bestelling af te halen in 300+ winkels

  • Gratis verzending vanaf 35.-

  • Voor 21u besteld, binnen 2 dagen in huis*

Gegevens

Diversen Dikbleek 1 liter

Diversen Dikbleek
WC Reiniger met bleekmiddel

samenstelling
<5% Chloorbleekmiddel, Anionogene oppervlakte actieve stoffen, 2-Bromo-2-Nitropane-1,3 Diol

Gebruik
De toiletreiniger onder de rand van de wc-pot en in het toiletwater spuiten. Ruim 15 minuten laten inwerken. Borstelen indien nodig en het toilet doorspoelen. De fles goed sluiten na gebruik.
Openen: Drukken en naar links draaien.
Sluiten: Drukken en naar rechts draaien.

Waarschuwingen
Bevat Sodium hypochlorite.
Let op:
H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H410: Zeer giftig voor het in water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter bschikking houden.
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P273: Voorkom lozing in het milieu.
P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.
P301+P330+P331: NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.
P305+P351+P338+P315: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een arts raadplegen.
P405: Achter slot bewaren.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften.

EUH206: Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen.
Vermijd elk contact met tapijten, wandtapijten, kledij of behang. Niet in combinatie met nadere producten gebruiken. Fles rechtop vervoeren en donker en koel bewaren.

Fabrikant
H.O. Bakker, Storm van "s-Gravensandeweg 100, 2242JL Wassenaar

Anderen kochten ook

Alle producten